Достъп до този регистър имат само оторизирани лица.
Всеки непозволен достъп се преследва от закона
за защита на личните данни.